Läkar- och sjukskötarmottagning

Vi erbjuder våra kunder läkar- och sjukskötartjänster inom primärhälsovården.

Tidsbeställningsmottagning

Tid till icke-brådskande läkar- och sjukskötarmottagningar kan reserveras vardagar kl. 12–15 tel. 06 2218 630.

Anmälning till mottagningarna

Anmäl dig vid info-punkten i huvudaulan vardagar kl. 8-16.

Avbokning av mottagningstid

Om du inte kan komma till mottagningen vid avtalad tid, skall tiden avbokas senast föregående dag. För uteblivet besök som inte avbokats debiteras 50,80 €.

Tidsbeställning till astmaskötare, diabetesskötare, hjärtskötare och INR-skötare vardagar kl. 12-15 tel. 06 2218 630.

Astmaskötare

Astmaskötaren har mottagning vid läkarmottagningen. Astmaskötare är sjukskötare Tuula Kultalahti.

På mottagningen sker regelbunden uppföljning av astma- och copd-patienter. Även patienter med misstänkt astma eller copd kan själva beställa tid eller bli hänvisade av läkare till mottagningen för utredning.

Astmaskötaren handhar Pef-uppföljning, spirometri och bronkolyttest, handledning av medicinintag, upplysning om egen vård, rökavvänjning, handledning i rehabilitering.

Andningsförbundets hemsidor (på svenska).

Diabetesskötare

Diabetesskötaren har mottagning tisdagar, onsdagar och torsdagar. Diabetesskötare är Christina Westerlund och Kristina Hannus.

På diabetesmottagningen sker regelbunden uppföljning av diabetikernas hälsotillstånd. Vården består i huvudsak av livsstilsrådgivning vilket innefattar kost-, motion-, viktkontroll- samt medicineringsråd. Vården baserar sig på DEHKO:s landsomfattande program (program för prevention och bättre vård av diabetes).

På diabetesskötarens mottagning sköts i huvudsak typ II-diabetiker. Diabetesskötaren ger vid behov blodsockermätare och undervisning i hur dessa används. Klienten får kostnadsfritt teststickor för blodsockermätning, nålar och andra vårdtillbehör. Man beställer vårdmaterial via telefon 040 359 4082 måndag, onsdag och fredag kl. 8.00-10.00. Materialet får då hämtas från Familjecentret enligt överenskommelse.

Till ögonbottenfotografering kallas diabetiker regelbundet enligt läkarordination.

Diabetesförbundets telefonrådgivning 0600 94454, www.diabetes.fi.

Hjärtskötare

Hjärtskötare är Kristina Hannus och Katja Junglöv-Kärkkäinen.

Hjärtskötaren fungerar som kontaktperson mellan specialsjukvården och primärhälsovården. Hjärtskötaren handleder och stöder patientens egenvård och deltar i uppgörandet av vårdplan och utvärdering av vårdmålen tillsammans med patienten och vårdande läkare. Till hjärtskötarens uppgift hör också uppföljning av blodtryckspatienter (i god vårdbalans) enligt uppgjord vårdplan.

Hjärtförbundet

INR-skötare

INR-uppföljning sker på läkarmottagningen. Som INR-skötare fungerar sjukskötarna Jaana Rantala och Katja Jungløv-Kärkkäinen.

Marevanskötaren på läkarmottagningen tar INR proverna.

  • Marevandoseringen ordineras genast.
  • Ifall läkare måste konsulteras angående INR svaret meddelas doseringen senare på dagen per telefon.
  • Provet tas från fingret.
  • Ett tillförlitligt prov fås om händerna är varma.
  • För besöket reserveras 10 minuter.

Cancerpatienternas ansvarsskötare

Som ansvarsskötare fungerar sjukskötare Tuula Kultalahti.
Ta kontakt måndagar kl. 14-16 via växeln tel. 06 2218 411.
Du kan också lämna ringbud till växeln.

Skötaren ordnar cancerpatienternas eftervård enligt anvisningar från specialsjukvården.

Cancerföreningen Österbottens cancerförening

Reumapatienternas ansvarsskötare

Som ansvarsskötare fungerar sjukskötare Riina Järvenpää.
Ta kontakt via växeln tel. 06 2218 411.

Skötaren ordnar vården och uppföljning av reumapatienter enligt anvisning från specialsjukvården.

Reumaliitto

Sårvårdens ansvarsskötare

Som ansvarsskötare fungerar sjukskötare Jaana Rantala.
(Iida Laine och Riina Järvenpää)
Ta kontakt via växeln tel. 06 2218 411.

Vård och uppföljning av kroniska sår i samarbete med läkare.

Fotvårdare

Fotvårdare är Marianne Hautaviita.
Ta kontakt via växeln tel. 06 2218 411.

  • Fotvårdaren ger handledning och råd för egenvård av fötterna.
  • Fotvårdaren hör till diabetesgruppen. För att få fotvård behövs rekommendation av läkare.
  • Fotvårdaren har mottagning 1-2 dagar/vecka.
  • Besöksavgift 12,00 €