Hälsovårdarens mottagning på rådgivningen är öppen för alla kommuninvånare. Rådgivningen fungerar med tidsbeställning och erbjuder följande tjänster: mödrarådgivning, preventivrådgivning-familjeplanering, barnrådgivning, seniorrådgivning, skolhälsovård, sållningsundersökningar (papa-sållning) och vaccinering och vaccininformation t.ex. inför utlandsresor.

Kristinestads rådgivning
Familjecenter
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad

Tidsbeställning och telefonrådgivning må-fre 8.30-9.30 tel. 06 218 6012

Sideby rådgivning
Långvikvägen 16
64490 Sideby

Sjukskötarmottagning och seniorrådgivning. Tidsbeställd mottagning onsdagar. Tidsbeställning till Sideby rådgivning via Kristinestads rådgivning.

Preventivrådgivning

Påbörjan av preventivmedel förutsätter alltid besök hos hälsovårdare antingen på rådgivningen eller i skolhälsovården. Hälsovårdare informerar och handleder vid val av preventivmedel. Hälsovårdaren påbörjar p-piller, p-ring, p-plåster. Insättning och byte av sprial utförs av läkare. Hälsovårdare kan avlägsna spiral. På preventivrådgivningen diskuteras också könssjukdomar.

Barnrådgivning

Hälsovårdare på barnrådgivningen
Tuula Sandberg, tel. 040 508 5577
Ann-May Lövdahl, tel. 040 737 2116

Barnrådgivningsläkare
Charlotte Grönvik

Barnrådgivningen finns till för alla barnfamiljer med barn under skolåldern. Verksamhetens mål är att främja barnets möjlighet att växa upp och utvecklas väl och hållas friska. Barnets fysiska, psykiska och sociala tillväxt och utveckling uppföljs. Barnrådgivningen vill stöda föräldraskapet och hela familjens välmående. Till rådgivningsservicen hör mottagningsbesök, telefonrådgivning och hembesök samt grupprådgivningstillfällen. Rådgivningsservicen består av regelbundna kontroller.

Akut insjuknade barn sköts inte på rådgivningen utan hänvisas till läkarmottagningen på HVC.

Mödrarådgivning

Mödrarådgivningen sköts av hälsovårdarna
Anna Andtfolk, tel. 040 198 3868
Esmy Nevala, tel. 040 084 7760

Mödrarådgivningens mål är att trygga bästa möjliga hälsa för den gravida kvinnan, fostret och det nyfödda barnet, samt att främja och upprätthålla hela familjens hälsa och välmående. Man uppmärksammar varje väntande mors och familjs enskilda behov vid planering av vården. Uppföljning av graviditeten görs enligt de nationella rekommendationerna för mödravården.

Seniorrådgivning

Seniorrådgivare Margaretha Henriksson
tel. 0400 754 780
må-tis kl. 8.00-8.30

Målsättningen med seniorrådgivningen är att de äldre kan bo hemma längre och att deras funktionsförmåga bibehålls/förbättras. Seniorrådgivningen ger information, råd och vägledning i frågor som rör åldrande, hälsa och funktionsförmåga. Handledning fås kring olika behövliga serviceformer och verksamhetsutbud som kommunen och tredje sektorn har.

Avgift för icke annullerad tid eller för sent avbokad tid

Ifall du inte kan komma på en bokad besökstid bör du avboka senast en vardag före. Om du inte avbokar tiden och lämnar bort från besöket debiteras en avgift på 56,70 euro. Avgiften debiteras av alla som fyllt 18 år. Ingen avgift debiteras om det finns en godtagbar orsak till att tiden inte avbokades. '

Observera att fr o m 7.3.2022 kan avgift tas ut även om besöket i sig annars skulle vara avgiftsfritt. (Klientavgiftslagen § 3)

Beslut: Österbottens välfärdsområdes styrelse 09/2021, § 82