Patientombud

Ifall du är missnöjd eller om något är oklart med vården är det bäst att diskutera ärendet med läkare eller vårdare på vårdenheten. De flesta frågor klargörs snabbast när de reds ut på enheten som ärendet berör. Ifall ärendet inte går att reda ut med enheten kan du kontakta patientombuden.

Patientombud tar inte ställning till de medicinska besluten angående patientens vård. Patientombud tar inte heller ställning till om det har skett en patientskada i vården. Ömtåliga ärenden och konfidentiella uppgifter bör inte skickas elektroniskt via e-post.

Patientombud

  • ger råd vid frågor som gäller patientens rättigheter
  • ger råd vid frågor om hur patienten kan gå tillväga vid missnöje med vården eller bemötandet

Patientombud

Flöjt Hannele
Meltoranta Marjut
Mäkinen Sari

Österbottens välfärdsområde
Vasa centralsjukhus, A1
Sandvigsgatan 2-4
65130 Vasa

Telefonnummer 06 218 1080
Telefontid måndag – torsdag kl. 9-11 och 12-14.

E-post: patientombud@ovph.fi (ej skyddad e-post)

Innan du gör en anmärkning

Om du är missnöjd med hälso- och sjukvården eller bemötandet, rekommenderar vi att i första hand diskutera detta med den person som gett vården. Vanligtvis kan man genom öppen diskussion lösa ärenden som gäller vården, återställa förtroendet för vården eller återställa samförståendet.

Anmärkning som gäller hälso- och sjukvård

I 10 § i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) konstateras det att en patient som är missnöjd med den hälso- och sjukvård som han eller hon har fått vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller med bemötandet i samband med den har rätt att framställa anmärkning till den chef som ansvarar för hälso- och sjukvården vid verksamhetsenheten. Om en patient på grund av sjukdom eller nedsatt psykisk funktionsförmåga eller av någon annan motsvarande orsak inte kan framställa anmärkning själv, eller om patienten är död, kan anmärkningen framställas av patientens lagliga företrädare, en anhörig eller någon annan närstående. Ytterligare information om anmärkningar finns på Valviras webbplats.

Du kan göra en anmärkning på vidstående formulär.

PDF-fil för utskrift - Anmärkning

Klagomål som gäller hälso- och sjukvård

Ifall du är missnöjd med svaret på din anmärkning kan du göra ett klagomål till regionförvaltningsmyndigheterna eller Valvira. Med klagomål avses i denna kontext en anmälan om misstänkt felaktigt tillvägagångssätt eller försummelse till tillsynsmyndigheten. Mera information om klagomål som gäller hälso- och sjukvården finns på Valviras webbplats.

Patientskadeanmälan

Ifall du misstänker patientskada kan du göra en patientskadoanmälan: Patientförsäkringscentralen